Terms of Service

Terms of  Service for registrerede medlemmer af Grandts. media

1. Vi kan revidere disse vilkår for anvendelse af denne hjemmeside til enhver tid uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den daværende aktuelle version (dette er version 1.0) af disse vilkår og betingelser for brug.

2.. Du accepterer at ophavsretlige spørgsmål kan være bundet til nogle af de filer, du kan downloade på dette websted (www.grandts.com), alle emner, du kan vælge at downloade kan eller er underlagt licens, husk det er på egen risiko og regning du anvender materialet som er lagt op til download,naturligvis skal jeg ikke gøre mig til dommer over din brug af det downloadede materiale. Det er din egen samvittighed der afgør om du vil betale licens for det brugte materiale eller ej.!!

3. Du kan på ingen måde holde www.grandts.com eller personerne bag ansvarlig for brug af det materiale der stilles til rådighed på downlaod side(rne) hverken økonomisk eller på alle andre tænkelige måder er www.grandts.com eller personerne bag ansvarlige for brug. Kan du ikke acceptere dette bedes du undlade at downloade noget som helst.

4. For at blive registreret bruger skal du have en Dansk! email adresse og være Dansk statsborger. Udover dette er det Administratoren der suverænt bestemmer hvem der bliver godkendt som bruger. Er det ikke en Dansk email bliver vedkommende ikke godkendt som registreret bruger. Se ligeledes den udvidede Disclaimer

YOU ASSUME TOTAL RESPONSIBILITY AND RISK FOR YOUR USE OF THE SITE AND THE INTERNET. WWW.RANDTS.COM PROVIDES THE SITE AND RELATED INFORMATION “AS IS” AND DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR ENDORSEMENTS WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF TITLE OR NONINFRINGEMENT, OR THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) WITH REGARD TO THE SERVICE, ANY MERCHANDISE INFORMATION OR SERVICE PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENERALLY, AND www.grandts.com SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY COST OR DAMAGE ARISING EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY SUCH TRANSACTION. IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE THE ACCURACY, COMPLETENESS AND USEFULNESS OF ALL OPINIONS, ADVICE, SERVICES, MERCHANDISE AND OTHER INFORMATION PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENERALLY. WWW.GRANDTS.COM DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR THAT DEFECTS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

www.grandts.com 2016

 

ENGLISH.

Terms of Service for registered members of Grandts. media

1. We may revise these terms of use of this website at any time without notice. By using this site you agree to be bound by the then current version (this is version 1.0) of these Terms and Conditions of Use.

2 .. You agree that copyright issues can be tied to some of the files that you can download on this site (www.grandts.com), all items you can choose to download may or ARE subject to licensing, remember it is at your own risk and expense using the material which is laid up for download, of course I will not make myself a judge of your use of the downloaded material. It’s your own conscience to decide whether to pay a license fee for the used material or not. !!

3. You can not possibly keep www.grandts.com or persons behind liable for the use of the material made available to downlaod page (s) either economically or in any other possible way is www.grandts.com or persons behind responsible for use. Do not accept this please do not download anything.

4. To become a registered user you must have a Danish! email address and be Danish national. Besides this, the administrator sovereign decide who is approved as a user. Is not that a Danish email they will not be approved as a registered user. See also the enlarged Disclaimer

YOU ASSUME TOTAL RESPONSIBILITY AND RISK FOR YOUR USE OF THE SITE AND THE INTERNET. WWW.RANDTS.COM PROVIDES THE SITE AND RELATED INFORMATION “AS IS” AND DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR #IMPLIED Warranties, Representations OR endorsements whatsoever (INCLUDING WITHOUT Limitation Warranties OF TITLE OR NONINFRINGEMENT, OR THE #IMPLIED warranties OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A Particular PURPOSE) WITH REGARD TO THE SERVICE, ANY MERCHANDISE INFORMATION OR SERVICE PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENE RALLY, AND www.grandts.com SHALL NOT BE Liable FOR ANY COST OR DAMAGE Arising Either Directly Indirectly OR FROM ANY SUCH TRANSACTION. IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO Evaluate THE ACCURACY, completeness AND usefulness OF ALL OPINIONS, ADVICE, SERVICES, MERCHANDISE AND OTHER INFORMATION PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENE RALLY. WWW.GRANDTS.COM DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICE WILL BE Uninterrupted OR ERROR-FREE OR THAT Defects IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

Terms of Serviceadmin